Welkom

Netagri: een website als wegwijzer voor land- en tuinbouw(st)ers in moeilijkheden

Het Nederlandstalige deel van netagri wordt door ISW en Boeren op een Kruispunt hernomen


Ieder jaar zien vele land- en tuinbouw(st)ers in België zich verplicht om hun bedrijf op te doeken na een jarenlange strijd. In 2001, had 30% van de land- en tuinbouw(st)ers een inkomen lager dan 6197 euro (250.000 BEF) en had ongeveer 25% van de landbouwgezinnen, met een bedrijfsleider jonger dan 65 jaar, een jaarlijks inkomen lager dan 9915 euro (400.000 BEF). Het onderzoek dat door Preventagri werd uitgevoerd, toonde eveneens aan dat 25% van de Belgische land- en tuinbouw(st)ers een erg hoog stressniveau hadden. Financiële problemen waren hun belangrijkste stressbron.

Uiteenlopende problemen
De moeilijkheden waarmee land- en tuinbouw(st)ers af te rekenen krijgen zijn vaak van erg uiteenlopende aard: financieel, juridisch, sociaal, psychologisch, reconversie- en stopzettingsmoeilijkheden,… De landbouwproblematiek is  erg complex, mede door het feit dat land- en tuinbouw(st)ers enerzijds veel investeren in hun werk (tijd, kwaliteit van de producten,…) en anderzijds onzeker zijn over wat ze hiervoor terugkrijgen (minder sociale bescherming door statuut van zelfstandige/meewerkende echtgenote, onzekere inkomsten, onzekere toekomst van de sector,…). Er kan met andere woorden een onbillijkheid onstaan tussen geven en nemen. Verder zijn hun privé- en beroepsleven sterk met elkaar verweven. Dit heeft veel voordelen maar heeft ook tot gevolg dat problemen op het éne vlak automatisch een invloed hebben op het andere vlak. Daarenboven is er een zware administratieve taaklast en is er een grote verantwoordelijkheid in de job: “zorgen voor” staat centraal (dieren, gewassen, gezin, bedrijf,…).

Een ongestructureerde en gedecentraliseerde begeleiding

In tegenstelling tot andere landen, is de begeleiding van land- en tuinbouw(st)ers in moeilijkheden in België ongestructureerd en niet gecentraliseerd. Dit brengt met zich mee dat het zoeken van een inlichting, het vinden van de juiste expert of hulpverlening, vaak zoeken naar een naald in een hooiberg is. Tijdens deze zoektocht naar hulp, haken mensen veelal af, omdat ze niet efficiënt aan de nodige hulp geraken. Dit is (opnieuw) een tegenslag en kan land- en tuinbouw(st)ers verder meezuigen in de neerwaartse spiraal van isolatie en uitsluiting.

De meeste openbare diensten zijn niet voldoende gewapend om de complexiteit en de ernst van de situaties waarmee ze geconfronteerd worden, adequaat aan te pakken. Lokaal  beschikken sommige organisaties of diensten over een specifieke deskundigheid maar vaak blijft de draagwijdte van hun acties beperkt: regionaal beleid, beperkte middelen, specifieke bevoegdheid, geen preventie, te weinig communicatiemiddelen om zich beter bekend te maken,…

Agricall : Een databank

Sinds 2001, biedt Agricall (ULg/ISW) psycho-sociale hulp aan land- en tuinbouw(st)ers en hun gezinnen. Er is een telefonische hulplijn, er worden infosessies georganiseerd, er werden reeds meer dan 300  land- en tuinbouw(st)ers begeleid en er werd een databank opgesteld met info over gespecialiseerde hulp in Vlaanderen en Wallonië.
Door de oprichting van het netwerk Netagri.be, kunnen personen of organisaties die vaak in contact komen met land- en tuinbouw(st)ers in moeilijkheden de zoekmachine op de website raadplegen. Uiteraard kunnen land- en tuinbouw(st)ers zelf deze info ook raadplegen om snel de nodige hulp in hun regio te vinden. Alle beschikbare info werd geordend in zes domeinen namelijk:

 • - administratief
  - financieel-beheer-boekhouding
  - psychisch-medisch-sociaal
  - recht
  - vee/landbouwkunde/techniek/milieu
  - werk/vorming (zoeken-startersbegeleiding-diversificatie-omschakeling)

De  databank bevat eveneens de coördinaten van de  overheidsdiensten. Sommige zijn  toegankelijk  voor land- en tuinbouw(st)ers, hoewel ze soms te weinig of niet door hen gekend zijn.
De Agricalldatabank werd verder uitgebreid voor “Netagri”. Vanaf nu zal deze databank constant worden aangevuld en upgedate dankzij de info van de partners die aan dit project deelnemen.

Een newsletter

Een trimestriële Nieuwsbrief zal gewijd worden aan de specifieke problemen in de landbouw- en tuinbouwsector en zal proberen richtlijnen te geven om deze moeilijke situaties te voorkomen of te hanteren.


Ons contacteren, ons helpen

Een website van de hulpbronnen die in België voorhanden zijn is één van de stappen in de richting van een  geïntegreerde aanpak van de hulpverlening aan  land- en tuinbouw(st)ers in moeilijkheden. Het bijzondere aan Netagri.be is dat het een zo breed mogelijk arsenaal aan hulpmiddelen  op een zo  overzichtelijke en neutraal  mogelijke manier aanbiedt. Wij hopen ten zeerste dat deze website de contacten tussen de verschillende actoren in de hand zal werken en personen bewust zal maken om zo snel mogelijk in te grijpen.

Indien u over een bepaalde specialisatie beschikt op landbouwgebied, indien u bemiddelaar bent en wenst deel uit te maken van het netwerk Netagri.be, indien u bijkomende inlichtingen wenst in verband met deze problematiek, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Het Agricall (ULg/ISW)-team


© NetAgri 2004